Georgia arrives in Texas

Thank you to Jamie Bobrowski of Starswift Borzoi for allowing Miss Georgia to visit Texas. Aria Borzoi and Satara Borzoi have a co-breeding planned for this gorgeous girl!